EME LIGHTING

CONTANT US
  • Tel : 86-0760-22326666
  • Phone : 86-13590884300
  • E-mail : eme01@emelighting.com
  • ememd@emelighting.com
  • Showroom address : Block A, Gangdong Commercial Building, Zhongxing Avenue, Guzhen, Zhongshan, Guangdong, China.
  • Factory address: EME Industrial Zone, Yongxing Industrial District, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong, China.
Chat Online 编辑模式下无法使用
Chat Online inputting...